Wat bieden wij?

De werkzaamheden van Tuinbouwadviesbureau Van der Ende betreffen de volgende diensten:

  • Bedrijfsbegeleiding
  • Bedrijfseconomische adviezen
  • Cursussen
  • Lezingen
  • Publicaties
  • Begeleiding excursiegroepen
  • Verwerking van registratiegegevens
  • Plantmonitoring
  • Gewasschade taxaties
  • Techniek

Bedrijfsbegeleiding
De specialisten van Tuinbouwadviesbureau Van der Ende begeleiden tuinbouwbedrijven, met de gewassen: roos, Orchidee en Anthurium. Sinds kort begeleiden wij ook kwekers die snij-Hortensia's telen. Door regelmatige bedrijfsbezoeken (varierend van 4 tot 24 keer per jaar, afhankelijk van de gekozen begeleidingsvorm) werken we samen met de kweker naar een zo goed mogelijk bedrijfsresultaat toe. De adviezen betreffen alle onderwerpen die met de teelt te maken hebben: klimaat, bemesting en watergift, gewasbescherming en teelthandelingen.
Klimaat: Tijdens het bedrijfsbezoek wordt besproken welk klimaat het beste voor het gewas lijkt te zijn (mede aan de hand van door de kweker geregistreerde gegevens), hoe dit op de klimaatscomputer kan worden ingesteld en bij gewijzigde omstandigheden weer kan worden aangepast.
Bemesting:
Tuinbouwadviesbureau van der Ende neemt zelf geen monsters van drainwater en maakt zelf ook geen analyses. Hierin zijn een groot aantal laboratoria wel gespecialiseerd. Deze laboratoria verzenden de resultaten van de analyses zowel naar de kweker als naar Tuinbouwadviesbureau Van der Ende.
Een tweetal laboratoria (Groen Agro Control in Delfgauw en het BLGG-AGROeXpertus te Honselersdijk) werkt voor klanten van Tuinbouwadviesbureau Van der Ende met een door Tuinbouwadviesbureau Van der Ende zelf opgestelde voedingsoplossing en adviesbasis, zodat een kant-en-klaar recept tezamen met de analyse door de kweker wordt ontvangen. De voedingsoplossingen zijn op basis van onze ervaringen enigszins aangepast ten opzichte van de door het PBG/PPO gemaakte samenstellingen.


Bedrijfseconomische adviezen: Het betreft hier zaken als haalbaarheidsberekeningen, bedrijfsdoorlichtingen, bedrijfsvoering e.d. Bij een haalbaarheidsberekening wordt berekend of een investering financieel haalbaar is voor het bedrijf.
Een bedrijfsdoorlichting gaat een stap verder. Hierbij wordt ook het bedrijfseconomische rendement van de investering berekend en eventuele alternatieven.
Bij bedrijfsvoering worden de gerealiseerde productie, opbrengsten en diverse kosten getoetst aan een aan het begin van het jaar gemaakte begroting. Eventuele verschillen worden op die manier snel waargenomen, waarna maatregelen genomen kunnen worden.

Cursussen: Tuinbouwadviesbureau Van der Ende B.V. organiseert regelmatig cursussen op het gebied van teelt, bemesting en plantfysiologie. Zowel kwekers met een teeltbegeleidingscontract als kwekers zonder contract kunnen hieraan deelnemen. Men wordt hiervan op de hoogte gebracht.

Lezingen: De medewerkers van Tuinbouwadviesbureau Van der Ende worden regelmatig uitgenodigd voor het houden van lezingen op voorlichtingsbijeenkomsten. Ook organiseert het bureau zelf bijeenkomsten, waarbij lezingen worden gehouden door onszelf of door gastsprekers.

Publicaties: In de vakpers worden regelmatig publicaties van medewerkers van Tuinbouwadviesbureau Van der Ende gepubliceerd. Daarnaast verzorgt het bureau een gewasgerichte actualiteitenbrief voor Cymbidium.

Begeleiding Excursiegroepen: Excursiegroepen in de diverse teelten kunnen door ons worden begeleid. Hierbij moet gedacht worden aan het leiden van de discussie en het aangeven van onderwerpen en aandachtspunten, waardoor de bijeenkomsten meer diepgang en inhoud krijgen, zodat ze voor de deelnemers interessanter en leerzamer worden.

Verwerking Registratiegegevens: Individuele kwekers, maar ook groepen van kwekers registreren vaak gegevens die zij onderling of met voorgaande jaren vergelijken. Om hier enig inzicht in te krijgen is het van belang dat de gegevens op een dusdanige manier worden verwerkt, dat zij “leesbaar” zijn. Tuinbouwadviesbureau Van der Ende kan deze verwerking voor u verzorgen en tevens zorg dragen voor een juiste interpretatie van de geregistreerde gegevens.

Plantmonitoring: De laatste tijd staat het meten aan de plant (plantmonitoring) erg in de belangstelling. Dat is vrij logisch, omdat door de gewasmeting bepaalde groei-, productie- en groeiopbrengstbepalende factoren eerder worden gesignaleerd, dan dat zij met het oog op/aan het gewas worden waargenomen. Hierdoor kan sneller worden gereageerd. Tuinbouwadviesbureau Van der Ende heeft als één van de eersten in Nederland een Plantmonitor aangeschaft. Met dit apparaat kan op praktische wijze plantreacties op het klimaat en watergift zichtbaar worden gemaakt. In eerste instantie is dit apparaat gebruikt om binnen het Tuinbouwadviesbureau Van der Ende meer inzicht in de plantreacties te verkrijgen.
Op dit moment is onze ervaring dusdanig, dat wij kwekers kunnen begeleiden die een dergelijk apparaat hebben aangeschaft. Het apparaat kan ook bij ons door kwekers worden gehuurd. Klik hier voor meer informatie.

Gewasschade taxaties: In het geval er schade ontstaat aan een gewas door één of andere oorzaak kan Tuinbouwadviesbureau Van der Ende helpen de gevolgen van de schade voor de gewassen en de groei, productie en kwaliteit te bepalen. Ook voor derden kan dit worden gedaan: loonbedrijven, leveranciers, fabrikanten en in geval van rechtszaken.

Techniek: Op technisch gebied worden door Tuinbouwadviesbureau Van der Ende geen adviezen verstrekt.