UO-registratie:

In het activiteitenbesluit Glastuinbouw is een rapportageverplichting opgenomen voor alle glastuinbouwbedrijven. Met ingang van 2013 zijn er een aantal zaken m.b.t. de uo-registratie veranderd:

 • De verplichting o het gebruik van energie te rapporteren, is met ingang van 2013 komen te vervallen. NB telers moeten nog wel het gasverbruik rapporteren aan het bevoegd gezag, in het kader van het CO2-sectorsysteem.
 • Met ingang van 2013 is het verplicht om minimaal 7 maal per jaar een analyse van het geloosde drainwater te nemen: eenmaal in periode 1-2; eenmaal in periode 3-4; eenmaal in periode 5-6; eenmaal in periode 7-8; eenmaal in periode 9-10 eenmaal in periode 11-12 en eenmaal in periode 13.
 • De verplichting om gebruik te maken van de diensten van een geaccepteerde deskundige is komen te vervallen. U kunt uw UO-registratie dus zelf invullen op de website van de Uitvoeringsorganisatie-IMT: www.uo-glastuinbouw.nl.
 • U kunt echter ook nog steeds gebruik makan van een geaccepteerde deskundige, om de UO-registratie voor u te laten verzorgen. Tuinbouwadviesbureau van der Ende is een geaccepteerde deskundige en heeft de afgelopen jaren veel UO-registraties verwerkt. Wij doen als geaccepteerde deskundige een bureaucontrole op de volledigheid en juistheid van de door de kweker aangeleverde gegevens en vullen de UO-rapportage vervolgens volledig en op de juiste wijze in.

Hieronder geven wij een opsomming van wat geregistreerd moet worden:

UO-registratie  (substraatteelt) ( aanleveren voor 1 mei  !!!)

 • Bedrijfsnaam/Contactpersoon
 • Adres gegevens, inclusief telefoonnummer + Emailadres
 • UO-registratienummer
 • De gemeente en het waterschap waar uw bedrijf onder valt
 • Bedrijfsgrootte (oppervlakte glas)
 • Teeltplan: Het beteelde oppervlak, de teelt/teelten en eventueel het onbeteelde oppervlak (als er een deel van de kas leeg ligt).
 • Lozing drain(age)water: aangeven waar (op) dit water wordt geloosd (op de grond, op het oppervlaktewater, op riool, aander nl.....) of Geen lozing. 
 • In geval van lozing: per 4 weekse periode de hoeveelheid drain(age)water opgeven (dus 13 periodes).
 • Minimaal 7x per jaar een analyse van het geloosde water, waarbij minimaal de gehaltes van NH4, NO3 en P zijn bepaald.
 • Bij grondteelten dient ook de hoeveelheid toegediende meststoffen te worden doorgegeven, in kg of liter per meststof, zodat de totaal toegediende hoeveelheid stikstof en fosfaat kunnen worden bepaald (in principe zijn alleen de stikstof en fosfaat bevattende meststoffen van belang).
 • voorts moet bij grondteelten het geloosde drainwater eens per periode van 13 weken bemonsterd worden, dus 4 x per jaar.  

NB: Om de UO-registratie volledig in te kunnen dienen zijn ALLE bovenstaande gegevens nodig.

Voor de verwerking van de gegevens hanteren wij een tarief per bedrijf van: € 65,- voor substraatteelt, en € 80,- voor grondteelt                               
Hierbij moeten de gegevens dan wel compleet en overzichtelijk worden aangeleverd. Extra tijd bijvoorbeeld door extra navraag a.g.v. niet compleet aangeleverde gegevens, wordt extra in rekening gebracht.